Voorwaarden

Op deze pagina’s vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor de levering van de producten die op de website www.lederwarengyselinck.be (hierna “Producten” genoemd) staan. Gelieve de Algemene voorwaarden grondig te lezen voor u Producten bestelt via de bovengenoemde website. U moet begrijpen dat u door Producten op deze website te bestellen, u akkoord gaat en dat u gebonden bent door deze Algemene voorwaarden. Druk een kopie van deze Algemene voorwaarden af of bewaar dit bestand op uw computer voor eventuele naslag in de toekomst.

Wie zijn wij?

www.lederwarengyselin.be is een webshop waarin allerlei lederwaren en reisartikelen en aanverwanten worden aangeboden door de Lederwaren Gyselinck, een éénmanszaak onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel in Noordstraat 12 8958 Loker en geregistreerd in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0736.345.905. Elke internetgebruiker die een bestelling plaatst via de webshop van www.lederwarengyselinck.be, wordt in deze Algemene voorwaarden de “Klant” genoemd. Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van Lederwaren Gyselinck, alle bestellingen door de Klant en alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van Producten tussen Lederwaren Gyselinck en de Klant. Tijdens het bestelproces moet de Klant de Algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden door op de knop naast de zin “Ik bevestig dat ik de Algemene voorwaarden heb gelezen en aanvaard ze onvoorwaardelijk en integraal” te klikken. De Klant krijgt hierbij de mogelijkheid aangeboden om deze Algemene voorwaarden af te drukken en ze te bewaren op de computer. Tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen Lederwaren Gyselinck en de Klant, wordt de toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Bestelling

De bestelling van de Klant blijft gelden als een aanbieding tot Lederwaren Gyselinck een orderbevestiging heeft verstuurd. Er komt een overeenkomst tot stand en Lederwaren Gyselinck wordt wettelijk verplicht het (de) bestelde Product(en) aan de Klant te leveren zodra Lederwaren Gyselinck de bestelling heeft aanvaard door via e-mail een orderbevestiging te sturen waarin wordt vermeld dat Lederwaren Gyselinck de bestelling van de Klant heeft aanvaardt en waarin een referentienummer en de details van het (de) bestelde Product(en) wordt gegeven. Lederwaren Gyselinck mag de bestelling van de Klant weigeren indien er onvoldoende voorraad is. In dat geval wordt de Klant op de hoogte gebracht van het gebrek aan voorraad en betaalt Lederwaren Gyselinck elke van de Klant ontvangen betaling terug. Lederwaren Gyselinck behoudt zich bovendien het recht voor om een bestelling van de Klant te weigeren als die een eerdere bestelling (volledig of gedeeltelijk) niet heeft betaald en daarnaast ook als een eerder geplaatste bestelling het voorwerp van een betwisting tussen Lederwaren Gyselinck en de Klant was of is.

Levering

Het (de) Product(en) worden geleverd op de plaats van levering die door de Klant tijdens de bestelling is opgegeven.  Lederwaren Gyselinck verzendt Producten alleen naar adressen in België. Lederwaren Gyselinck streeft ernaar te leveren binnen 7 werkdagen nadat de bestelling van de Klant is aanvaard. Als Lederwaren Gyselinck verwacht de geschatte leverdatum niet te kunnen halen, wordt de Klant daarvan op de hoogte gebracht. Lederwaren Gyselinck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen voor directe of indirecte schade als gevolg van vertragingen in de levering. Als de levering vertraging oploopt doordat de Klant op onredelijke wijze weigert de levering te aanvaarden of als de Klant het (de) Product(en) niet binnen een redelijke termijn heeft opgehaald bij de vervoerder, heeft Lederwaren Gyselinck het recht om de koopovereenkomst met de Klant te beëindigen en het (de) Product(en) niet langer ter beschikking te stellen voor levering of ophaling. In dat geval zal Lederwaren Gyselinck het bedrag van de aankoopprijs dat de Klant in het kader van de koopovereenkomst al heeft betaald, terugbetalen, verminderd met een vaste compensatie gelijk aan 20% van de totale aankoopprijs van het (de) bestelde Product(en) voor de door Lederwaren Gyselinck gedane administratiekosten voor de poging tot levering en voor de terugzending van het (de) Product(en). Leveringen gebeuren door Bpost op het door de klant ingegeven adres. Grote volumes worden door GLS geleverd en ook tevens op de door de klant ingegeven adres.

Risico’s en overdacht eigendom

Zodra het (de) Product(en) aan de Klant word(t)en uitgeleverd, komt elk risico van schade aan of verlies van het (de) Product(en) voor rekening van de Klant. Het eigendomsrecht gaat over op de Klant zodra de Klant de prijs volledig heeft betaald (met inbegrip van (transport-)kosten) en na betaling van eventuele andere openstaande bedragen (bv. intrest, vergoeding van schade) door de Klant aan Lederwaren Gyselinck

Prijs en betalingen

Alle prijzen van de Producten staan vermeld in euro en zijn inclusief btw. De transportkosten zijn inbegrepen in de prijs voor elke bestelling boven de € 100- btw inclusief. Bestellingen lager dan € 100 btw inclusief, is er transportkost van € 6,70- en moeten door de Klant worden betaald, bovenop de aankoopprijs. De prijzen die gelden voor de bestelling(en) die door de Klant is (zijn) geplaatst, zijn de prijzen die geldig waren en op de website werden vermeld op de dag waarop de bestelling werd geplaatst en zoals ze door Lederwaren Gyselinck worden opgegeven in de e-mail met de orderbevestiging. Als er kortingen worden verleend aan de Klant, zijn deze uitsluitend van toepassing op de (het) specifieke (deel van de) bestelling waarvoor ze werden verleend en in geen geval (zelfs niet als de kortingen herhaaldelijk worden verleend) geven ze de Klant het recht op gelijkaardige kortingen bij volgende bestellingen. Bestellingen kunnen worden betaald via het betaalplatform met bancontact, VISA, Master Card, American Express. De Klant garandeert dat hij wettelijk gerechtigd is om online betalingen uit te voeren volgens een van de bovengenoemde betalingsmethoden. Facturen worden uitsluitend in elektronisch formaat bezorgd en dit via e-mail.

Gebreken-omwisselen-product terugsturen.

De Klant is verplicht om het (de) Product(en) op het moment van levering te controleren op zichtbare schade of gebreken en na te gaan of de hoeveelheid klopt. Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en/of onvolledige leveringen moeten door de Klant onmiddellijk en uiterlijk binnen twee (2) dagen na de levering van het (de) Product(en) schriftelijk worden meegedeeld, samen met een duidelijke foto van de beschadigde verpakking/zichtbare gebreken. Klachten over onvolledige leveringen of zichtbare gebreken die niet binnen de bovengenoemde termijn worden doorgegeven, zullen niet worden behandeld. Als de Klant niet tevreden is met zijn aankoop, biedt Lederwaren Gyselinck de Klant de mogelijkheid om het (de) Product(en) binnen veertien (14) kalenderdagen, na de ontvangst van het (de) Product(en) door de Klant, te ruilen of volledig terug betalen. Producten die met korting zijn aangeboden (solden), kunnen niet worden geruild. Het (de) Product(en) moet(en) in zijn (hun) oorspronkelijke staat worden teruggezonden naar Lederwaren Gyselinck: onbeschadigd, ongebruikt, schoon, ongedragen, ongewassen en met het (de) oorspronkelijke etiket(ten). Lederwaren Gyselinck behoudt zich het recht voor om te weigeren (een) teruggezonden Product(en) dat (die) niet in verkoopbare staat is (zijn), te ruilen. Als de Klant zijn herroepingsrecht gebruikt en Lederwaren Gyselinck merkt dat het (de) Product(en) opnieuw kan (kunnen) worden verkocht, maar aan verminderde waarde, als gevolg van gebruik ervan dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van het (de) Product(en) vast te stellen, dan heeft Lederwaren Gyselinck het recht om de terugbetaling van de aankoopprijs te verminderen met het bedrag gelijk aan 75% van de aankoopprijs van het (de) Product(en). Lederwaren Gyselinck behoud zicht het recht een omruiling af te handelen binnen redelijke termijn van 14 werkdagen en een eventuele terugbetaling gebeurd binnen de termijn van 30 kalenderdagen. Terugsturen gebeurd steeds op kosten van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

De Producten in de webshop worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en afgebeeld. Lederwaren Gyselinck wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele fouten die zich kunnen voordoen wanneer de foto’s en bijbehorende tekst waarmee de Producten worden voorgesteld of beschreven, op de website worden geplaatst. De Klant erkent ervan op de hoogte te zijn dat de kleuren op de foto’s lichtjes kunnen afwijken van de kleuren van het (de) originele Product(en). Lederwaren Gyselinck is niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, schade of uitgaven die voortvloeien uit een laattijdige levering doordat de voorraad uitgeput is. In geen geval kan Lederwaren Gyselinck door de Klant aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade. De totale aansprakelijkheid van Lederwaren Gyselinck in het kader van een verkoopovereenkomst kan in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door de Klant aan Lederwaren Gyselinck is betaald. Het voorgaande is niet van toepassing in geval van fraude of opzettelijk wangedrag van Lederwaren Gyselinck. Voor zover Lederwaren Gyselinck afhangt van de samenwerking met en de diensten en de leveringen van derden, kan Lederwaren Gyselinck op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade door de schuld van die derden.

Lederwaren Gyselinck is niet verantwoordelijk indien de uitvoering van zijn verplichtingen wordt vertraagd, verhinderd, beperkt of bemoeilijkt door overmacht (brand, overstroming, ontploffing, niet- of gebrekkige levering door de leveranciers, …) of door enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Lederwaren Gyselinck. In dat geval wordt Lederwaren Gyselinck vrijgesteld van de uitvoering van zijn verplichtingen voor zover en voor de duur van het onvermogen om dat te doen. Indien de overmacht langer dan dertig (30) kalenderdag duurt, kunnen zowel Lederwaren Gyselinck als de Klant de overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder dat enige vergoeding aan de Klant moet worden betaald. Aangezien de verbintenis van de Klant ten aanzien van Lederwaren Gyselinck in wezen een verplichting tot betaling inhoudt, wordt overmacht met gevolgen voor de Klant uitdrukkelijk uitgesloten. Bij ontbinding door overmacht door Lederwaren Gyselinck gaat Lederwaren Gyselinck over tot een terugbetaling van het door de klant betaalde bedrag en dit binnen de (30) dertig kalenderdagen.

Contactgegevens.

Als de Klant vragen heeft, meer informatie wil of klachten heeft met betrekking tot zijn aankoop, dan kan de Klant contact opnemen met de Lederwaren Gyselinck op het nummer +3257 37 53 37 tijdens de openingsuren van de winkel of via lederwarengyselinck@telenet.be De Klant kan zelf ook naar de winkel komen.Lederwaren Gyselinck Rijselstraat 39 8900 Ieper. Lederwaren Gyselinck stelt alles in het werk om de Klant binnen vijf (5) werkdagen na het telefonisch contact met de Klant of na ontvangst van een e-mail of een brief van de Klant, een antwoord te bezorgen.

Privacyrechten

Wanneer de Klant een bestelling plaatst via de webshop van Lederwaren Gyselinck, verzamelt Lederwaren Gyselinck de volgende persoonsgegevens van de Klant: aanspreking, naam, geslacht, e-mailadres, postadres, leveringsadres, telefoon- en/of gsm-nummer, faxnummer, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens en/of bankrekeninggegevens. De Klant geeft Lederwaren Gyselinck de toestemming om de persoonsgegevens te verwerken zoals ze aan Lederwaren Gyselinck zijn bezorgd. Lederwaren Gyselinck is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens krachtens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende richtsnoeren voor de bescherming van de persoonlijke privacy en gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, opvolging van bestellingen en direct marketing door Lederwaren Gyselinck. De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Lederwaren Gyselinck zijn naam en (leverings-)adres doorgeeft aan derden (vervoerder) zodat de bestelde Producten aan de Klant kunnen worden geleverd. De Klant heeft het recht om de verwerkte gegevens op te vragen, te bekijken, bij te werken en zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing door Lederwaren Gyselicnk, krachtens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende richtsnoeren voor de bescherming van de persoonlijke privacy.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Lederwaren Gyselinck behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden naar eigen goeddunken en te allen tijde te herzien in overeenstemming met de veranderingen in het handelsbeleid van Lederwaren Gyselinck en de economische en juridische noden. Zulke herziening zal online op de website worden geplaatst en het voortgezette gebruik van de webshop wordt beschouwd als het akkoord van de Klant om door deze nieuwe algemene voorwaarden gebonden te zijn.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Lederwaren Gyselinck en de Klant die voortvloeien uit of in verband met door de Klant geplaatste bestellingen via de webshop van Lederwaren Gyselinck, worden geregeld door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen afdeling Ieper. De taal is het Nederlands.

Gerald Gyselinck 057/37 53 37

Rijselstraat 39 8900 Ieper BE0736.345.905.